5/15/09

వీడ్కోలు


మది నిండా కొత్త ఊహల తో జీవనం సాగించడానికి సిద్ధమైన మిత్రమా!
ఈ పాత నేస్తాల తలపులను మాత్రం మరువకు సుమా!!

మా మంచిని కోరే ఆప్తులు సుదూర తీరాల కు సాగే వేళ,

నీ కలలు నిజమయే క్షణాలు ఇవేనని
నిను నవ్వుతూ సాగనంపనా?

ఇన్నాళు మనం కలిసి గడిపిన సరదా సమయాలు
ఇక నుండి అవి తీపి గురుతులేనని కలత చెందనా ??

మన కలహాలు, కాలక్షేపాలు
అచ్చట్లూ, ముచ్చట్లూ
ఆటా, పాటలు
కొంటె పనులు, చిలిపి సంగతులతో

మా మనసుల లో చెరగని ముద్ర వేసి వీడిపొతున్న ప్రియ నేస్తమా!
నువ్వు కలవరపడతావేమో నని
నీ కంటపడక నా కనురెప్పలోనే దాగిన కన్నీరు,
ఇలా పదజాలమై జారువాలిన వేళ

అందుకో ఈ నా వీడ్కోలు !!!

-మైత్రేయి
05/15/2009, Frisco,Texas

No comments: