6/3/14

నన్ను నీ దరి చేరనీయవూ!!నీ నీడలా ఎప్పటికీ నీ వెన్నంటి ఉంటా,

నీ గుండెల్లో గువ్వనై ఒదిగిపోతా

నన్ను నీ దరి చేరనీయవూ!!


నిన్ను నవ్వించే పువ్వునౌతా,

నీ అల్లరిలో సిరిమల్లెనౌతా

నన్ను నీ దరి చేరనీయవూ!!


ముద్దులొలికే నా మోమును నీ ఓడిలో దాచుకొంటా,

నీ బాధను మరిపించే ఒదార్పునౌతా

నన్ను నీ దరి చేరనీయవూ!!


"నన్ను నీ దరి చేర్చుకో!"

-మైత్రేయి


07/10/2003, Richardson,Texas

No comments: