4/17/16

విరహ వేదన



చంద్రుని చేరాలనే "కలువ" లా
సూర్యుని చేరాలనే "కమలం" లా
నిన్ను కలవాలనే ఈ "కోమలి"
ఆరాటం నీకు ఎన్నటికి తెలియునో!!!!


-మైత్రేయి


07/09/2003,Richardson,Texas

No comments: