5/6/13

ఓ చెలికాడా! నా నెలరేడా !!
ఓ చెలికాడా! నా నెలరేడా !!


ఆరుబయట చిరుగాలి రమ్మని పిలిచింది!

వెచ్చని చలి మంట తన నీడలో చలి కాచుకొమ్మంది!!

విరజాజి విరగపూసి హాయిగా ఆహ్వానిస్తుంది!

మల్లె పందిరి పక్క వేసి పవళించమంది!!

జామిలమ్మ వెన్నెల పరుపు వేసింది!

నీలి గగనం మేఘాలను దిండుగా పంపింది!!


అన్నింటిని మించిన నీ చెలియ చల్లని ఓడిలో సేద తీర రా రా!!!
ఓ చెలికాడా! నా నెలరేడా!!-మైత్రేయి04/23/2004,Richardson,TX

No comments: