5/14/24

మౌనమేలనోయి!!!

మౌనమేలనోయి!!!

వాన జోరు, ఉరుముల హోరు, 
పక్షుల పాటలు, ఉడతల ఆటలు,
 పచ్చిక హొయలు, నా గుండె లయలు, 
మేనును మైమరచి, నా మనసు పాడే సరాగం, 
వీటి అన్నింటిని వినటానికే, నా ఈ మౌనం!!!

- మైత్రేయి

Frisco, TX
05/12/2024
No comments: